تضمین کیفیت

در شرکت تیتان کیفیت محصول نهایی و ارائه خدمات مطلوب در زمان بهره برداری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و به عنوان یک اصل شناخته می شود.

واحد تضمین کیفیت با بهره مندی از افراد متخصص و با تجربه  وظایف زیر را بر عهده دارد:

1. برنامه ریزی تولید و کنترل پروژه و هماهنگ کردن واحدهای مختلف با یکدیگر .

2. بازرسی و بازبینی فرآیندها و محصولات تولید شده جهت اطمینان از انطباق آنها با استانداردها و روش های اجرایی.

3. همکاری با واحدهای اجرایی در جهت رسیدن به کیفیت قابل قبول.

4. کالیبراسیون دستگاه ها و معتبرسازی روش های تولید.

5. توسعه و اجرای خدمات جدید جهت کسب رضایت مشتری

جهت رسیدن به اهداف مذکور دستوالعمل هایی تدوین شده که برای هر پروژه ارائه و مدارک ثبت شده، در انتهای پروژه به مشتری تحویل می گردد.

در واحد کنترل کیفی ُ موارد ذکر شده در ذیل برای کلیه پروژه ها منطبق بر نظامنامه کیفیت شرکت تیتان  انجام می گیرد:

1.  QCP)Quality Control Plan): طرح کنترل کیفی که در آن کلیه ایستگاه های کنترلی و استانداردهای مرجع و روش های کنترل ارائه گردیده است.

2. PQR و WPS   دستورالعمل های جوشکار ی منطبق با استاندارد AWS (انجمن جوشکاران امریکا) که نتایج آزمایشات تایید شده توسط آزمایشگاه های معتبر نیز ضمیمه آن می باشد.

3. کنترل و تهیه و تدوین گواهی صلاحیت جوشکاران و بازرسین جوش که بر روی پروژه فعالیت دارند.

4. انجام آزمایشات شیمیایی (آنالیز) و مکانیکی (کششی ، خمشی و ....) که جهت اطمینان از کیفیت مواد اولیه انجام می شوند.

5. انجام آزمایشات NDT از قبیل MT،PT،UT،RT،VT و ... جهت جوشهای سازه.

6. انجام کنترل کیفی حین ساخت و ثبت آن در فرمها و شناسنامه های تدوین شده.

لازم به توضیح است که در شرکت تیان کلیه سازه ها و تجهیزات با فیکسچرهای خاص مونتاژ شده و همچنین تنظیم دهانه و مونتاژ پل به کلگیها بر روی فیکسچر ویژه ای که کاملا سالن مورد بهره برداری جرثقیل را شبیه سازی می نماید تمامی تنظیمات در داخل شرکت تیتان انجام گرفته وپس از دمونتاژ ُ عملیات پاکسازی و رنگ آمیزی انجام و جهت نصب به سایت ارسال می گردد.

7. کالیبراسیون ابزار: در شرکت تیان ابزارهای اندازه گیری ویژه و خاص هر فرآیند از قبیل گیج های جوشکاری، دوربین های نقشه برداری، متر لیزری، دستگاه های چسبندگی و ضخامت سنجی رنگ ، دستگاه های ویژه تست NDT ، سختی سنج و فیکسچرهای خاص ساخت پل و کلگی، مورد استفاده قرار گرفته و در دوره های زمانی استاندارد کالیبره می شوند