راهنمای آشنایی و انتخاب انواع جرثقیل

نزدیک به دو قرن است که  به موازات رشد پر شتاب صنایع، دانش و تکنولوژی تجهیزات جابجایی مواد نیز دچار تغییرات اساسی گردیده است. به نحوی که امروزه وابستگی صنایع به این نوع تجهیزات غیر قابل انکار بوده و قوانین و استانداردهای مدونی که در جهان برای چگونگی طراحی و ساخت آنها تدوین گردیده، گواه این مدعاست. در ایران علی رغم تقاضای بالا هیچ استاندارد ملی و دستورالعمل خاصی جهت آشنایی و سفارش این نوع تجهیزات و اطلاع از حساسیت های انتخاب آنها متناسب با شرایط مورد انتظار بهره برداری وجود ندارد. کارفرمایان و سازندگان با وجود عدم آشنایی اقدام به سفارش و ساخت تجهیزاتی می کنند که عدم تناسب آنها با شرایط موجود منجر به تحمیل هزینه هایی مانند توقف تولید، تعمیرات
پی در پی و ... به کارفرمایان گردیده و پیش بینی مالی سازندگان مخدوش می گردد. شرکت تیتان با عنایت به تجارب و دانش فنی خود با تدوین و گرد آوری این مجموعه سعی نموده است آغازگر حرکتی باشد که طی آن ضمن آشنایی مصرف کننده با مفاهیم این صنعت، اطلاعاتی در رابطه با شیوه سفارش این نوع تجهیزات در اختیار قرار داده شود و به علاوه امکان مقایسه بین پیشنهاد های فنی سازندگان مختلف نیز فراهم شود.
این مجموعه شامل اطلاعاتی در خصوص آشنایی با اصطلاحات کلی این صنعت، تصاویر شماتیک انواع جرثقیل، بررسی عوامل محیطی، شرایط بهره برداری و تاثیر آنها در کیفیت محصول و همچنین مطالبی در خصوص مفهوم گروه کاری  می باشد. در پایان نیز فرمهایی که در برگیرنده اطلاعات مهم و کاربردی جهت سفارش این نوع تجهیزات می باشد، ارائه گردیده است. لازم به ذکر است با توجه به حوزه تخصصی شرکت تیتان این مطالب شامل اطلاعاتی در خصوص  طراحی و ساخت انواع جرثقیلهای صنعتی (سقفی، دروازه ای، نیم دروازه ای، بازویی و انتقالی) می باشد و از توضیح تفصیلی سایر شاخه ها خودداری گردیده است. امید است استفاده کنندگان محترم با ارائه نظرات کارشناسی خود یاریگر ما در هر چه پربارتر کردن این مجموعه در آینده باشند. ادامه ....