ویژگیهای عمومی محصولات تیتان

فرآیند طراحی محصول در شرکت تیتان با شناخت دقیق نیاز مشتری و محدودیتها و شرایط بهره برداری آغاز می شود. متغیرهایی نظیر وزن و نوع بار ُنحوه اتصال بار به جرثقیل و سرعتها و مانورهای مورد نیاز ُابعاد سالن محل نصب جرثقیل و موانع احتمالی ُ دمای محیط و عوامل جوی نقش مهمی در طرح جرثقیل ایفا می کنند .

پیشنهاد نوع جرثقیل و تجهیزات و امکانات روی آن با رعایت ملاحظات اقتصادی مورد نظر مشتری صورت می گیرد .با هدف تجسم بهتر جرثقیل و کنترل معیارهای مد نظر مشتری مثل موقعیت اجزاء مختلف ُ نحوه دسترسی تعمیراتی و فضای کافی برای آن ُ جرثقیل و کلیه قطعات آن با رعایت مقیاس دقیق ُ مدلسازی کامپیوتری سه بعدی می شوند.

طراحی اجزاء مختلف جرثقیل مطابق با رویه های طراحی و گردش اطلاعات در واحدهای ُسازه ُمکانیک ُ برق و ایزار دقیق صورت می گیرد .الزامات آخرین ویرایش ُ استانداردها و آیین نامه های طراحی جرثقیل در محاسبات لحاظ می شود. علاوه بر انجام محاسبات به روش تحلیلی ُاز روشهای عددی نیز  برای حل معادلات دیفرانسیل حاکم بر مدل استفاده می شود تا کلیه معیارهای طراحی کنترل گردند . در این خصوص می توان به بررسی برخی موارد از جمله : تنش ُ خیز و تغییر شکل ُ خستگی ُ پایداری ُ کمانش کلی و موضعی ُ فرکانسهای ارتعاشی و  مد ارتعاش ُدینامیک و سینماتیک حرکات اشاره کرد .

در طرح اجزاء و چیدمان انها تناسب با شرایط بهره برداری ُ عدم تداخل با موانع موجود  در مسیر حرکت جرثقیل ُ سادگی و دقت نصب ُ دسترسی تعمیراتی مناسب و ایمن و سهولت نوسازی و تجهیز جرثقیل در آینده در نظر گرفته می شود . همچنین امکانات انتخابی (Option) متعددی برای انواع کاربردها و انتظارات مشتری ُ پیشنهاد داده  می شود .

در کلیه فرایندهای ساخت و نصب ُ با استفاده از دانش فنی روز ُ نیروی کار متخصص . با تجربه ُ ابزار و ماشین آلات ویژه و روشهای تولید دقیق ُ دستیابی  به حداکثر کیفیت دنبال می شود . استقبال خوب و رو به رشد مشتریان صنایع مختلف  گواه این مدعاست .