VN_brachialAndTransferInquiry

نام شرکت : * تاریخ درخواست : *
نام شخص درخواست کننده : * شماره تماس : *

مشخصه های پایه
محل سایت نصب جرثقیل :
وضعیت نصب :
نوع جرثقیل :
ظرفیت نامی (تن) :
طول بازو (متر) :
ارتفاع ستون (متر) :
زاویه چرخش بازو (درجه) :
مکانیزم چرخش بازو :
طول مسیر (متر) برای جرثقیل های انتقالی :
ارتفاع باربرداری (متر) :
سرعت های حرکتی
سرعت بالا بری (متر بر دقیقه) :
سرعت حرکت عرضی (متر بر دقیقه) :
سرعت حرکت طولی (متر بر دقیقه) :
سیستم کنترل سرعت
سرعت بالابری :
سرعت حرکت عرضی :
سرعت حرکت طولی :
سیستم فرمان
گروه کاری
بالابر و تجهیزات مکانیکی : فشار کاری زیاد :
فشار کاری متوسط :
سازه و تجهیزات فلزی : فشار کاری زیاد :
فشار کاری متوسط :
نحوه برق رسانی
در طول بازو :
در طول سالن برای جرثقیل های انتقالی :
برای حرکت دورانی جرثقیل های بازویی :
تصویر امنیتی : در صورت ناخوانا بودن تصویر روی آن کلیک کنید
( * ) برای در نظر گرفتن موارد خاص با شرکت تیتان مشورت کنید.